บอร์ดการยาง ลงพื้นที่ นครศรีฯ เยี่ยมชมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง หนุนชาวสวนยางสร้างอาชีพเสริม

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชม "โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวสวนยาง” สนับสนุนชาวสวนยางสร้างอาชีพเสริม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ นายสาย อิ่นคำ และนายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทยในนามตัวแทนคณะอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ หมีดเส็น กรรมการยางแห่งประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม เดินทางลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมชม "โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวสวนยาง” ของนายสงวน ศรีวิสุทธิ์ ในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา ซึ่ง กยท. คัดเลือกเป็น 1 ใน 230 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยดำเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกข้าวไร่ ในสวนส่งเสริมการปลูกแทน กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ กิจกรรมการผสมปุ๋ยใช้เอง กิจกรรมธนาคารต้นไม้ และกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำหรับ โครงการฯ นี้ กยท. สนับสนุนให้เกษตรกรทำสวนยางแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นทางเลือกที่จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางอยู่รอดได้และยังสร้างความมั่นคง ในอาชีพสวนยางอย่างยั่งยืน โดยต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เป็นการทำสวนยางบนพื้นฐานของทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจน ใช้ความรู้ คุณธรรมประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ อีกทั้งลดผลกระทบจากปัญหาราคายางได้ โดยการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ กยท. ครั้งนี้ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการ ผลิตยางของ กยท. โดยมี นายอภิเดช เชาวลิต รักษาการผู้อำนวยการ กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง พร้อมด้วยพนักงาน กยท.ในพื้นที่ ให้การต้นรับ ณ กองจัดการโรงงาน 1 กองจัดการโรงงาน 2 กองจัดการโรงงาน 3 และกองจัดการโรงงานไม้ยางพารา ตลอดจนเยี่ยมชมกิจกรรมการประมูลยางและซื้อขายยางของตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการ กยท.ได้รับฟังการบรรยายและสอบถามปัญหาต่างๆ ทั้งด้านกระบวนการผลิต การซื้อขาย การตลาดยางพารา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้ไปปรับปรุงและใช้ประกอบการสนับสนุนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กยท.ส่งผลให้เกิดการผลักดันให้การดำเนินงานด้านธุรกิจมีประสิทธิภาพต่อไป

MARC Information

245 a : Title 
บอร์ดการยาง ลงพื้นที่ นครศรีฯ เยี่ยมชมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง หนุนชาวสวนยางสร้างอาชีพเสริม 
520 a : Description 
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชม "โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวสวนยาง” สนับสนุนชาวสวนยางสร้างอาชีพเสริม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ นายสาย อิ่นคำ และนายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทยในนามตัวแทนคณะอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ หมีดเส็น กรรมการยางแห่งประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม เดินทางลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมชม "โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวสวนยาง” ของนายสงวน ศรีวิสุทธิ์ ในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา ซึ่ง กยท. คัดเลือกเป็น 1 ใน 230 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยดำเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกข้าวไร่ ในสวนส่งเสริมการปลูกแทน กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ กิจกรรมการผสมปุ๋ยใช้เอง กิจกรรมธนาคารต้นไม้ และกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำหรับ โครงการฯ นี้ กยท. สนับสนุนให้เกษตรกรทำสวนยางแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นทางเลือกที่จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางอยู่รอดได้และยังสร้างความมั่นคง ในอาชีพสวนยางอย่างยั่งยืน โดยต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เป็นการทำสวนยางบนพื้นฐานของทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจน ใช้ความรู้ คุณธรรมประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ อีกทั้งลดผลกระทบจากปัญหาราคายางได้ โดยการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ กยท. ครั้งนี้ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการ ผลิตยางของ กยท. โดยมี นายอภิเดช เชาวลิต รักษาการผู้อำนวยการ กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง พร้อมด้วยพนักงาน กยท.ในพื้นที่ ให้การต้นรับ ณ กองจัดการโรงงาน 1 กองจัดการโรงงาน 2 กองจัดการโรงงาน 3 และกองจัดการโรงงานไม้ยางพารา ตลอดจนเยี่ยมชมกิจกรรมการประมูลยางและซื้อขายยางของตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการ กยท.ได้รับฟังการบรรยายและสอบถามปัญหาต่างๆ ทั้งด้านกระบวนการผลิต การซื้อขาย การตลาดยางพารา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้ไปปรับปรุงและใช้ประกอบการสนับสนุนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กยท.ส่งผลให้เกิดการผลักดันให้การดำเนินงานด้านธุรกิจมีประสิทธิภาพต่อไป 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น