อาเดล มะหะหมัด
02 Nov 2018

นักวิชาการเกษตร กยท. สร้างชื่อไกล คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นเหรียญทอง ณ สาธารณรัฐโคว์ดิวัวร์


เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.พิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นชนะเลิศเหรียญทอง B.C. Sekar Award ในการประชุมงานวิจัยนานาชาติด้านยางพารา (International Rubber Conference 2018) ประจำปี 2561 จัดโดย สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Research and Development Board : IRRDB) ณ เมืองอะไบด์จัน สาธารณรัฐโคว์ดิวัวร์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 29 ประเทศ 


ทั้งนี้ ดร. พิศมัย จันทุมา ได้รับรางวัลจาก ฯพณฯ ท่าน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐโคว์ดีวัวร์ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นผลงานทางด้านวิจัยและพัฒนางานระบบกรีดและการเก็บเกี่ยวผลผลิตยาง ได้แก่ การวิจัยระบบกรีด 2 รอยกรีด และการใช้ระบบกรีดต่างๆ รวมทั้งการนำระบบกรีดไปส่งเสริมในการเพิ่มผลผลิตน้ำยางของเกษตรกร โดยนำระบบเกษตรดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agricultural Practices) ในการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
“ที่ผ่านมาทุนนักวิจัยดีเด่นของ B.C. Sekar Award ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน มีจำนวนผู้เข้ารับรางวัลเพียง 4 ราย คือจากประเทศมาเลเซีย 2 ราย จากประเทศอินเดีย และสหราชอาณาจักร อย่างละ 1 ราย สำหรับประเทศไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นรายที่ 5 ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ ให้ได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นเป็นบางปีเท่านั้น จึงเป็นเกียรติประวัติของนักวิจัยชาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงรับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้” ดร.พิศมัย กล่าว