IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร Internet of Things

หนังสือเล่มแรกที่จะพาผู้อ่านเข้าสู่โลกของการสื่อสารบนเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงเทคโนโลยีต่างๆ ตั้งแต่การสื่อสารระยะสั้น ได้แก่ ไวไฟ (Wi-Fi) บลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth) ซิกบี (Zigbee) และเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลบน IPv6 (6LowPAN) รวมไปถึงการสื่อสารระยะไกล โดยใช้เทคโนโลยี Low Power Wide Area (LPWA) ได้แก่ NB-IoT และ LoRa นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแอปพลิเคชันที่ใช้ทำงานบนเทคโนโลยี IoT อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ยังได้นำผู้อ่านไปสู่โลกเทคโนโลยี 5G ในอนาคต เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะเกิดขึ้น

Published date : Dec 24, 2019
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
จำนวนหน้า : 272
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ เหลือเพียง 1 เล่ม!
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร Internet of Things 
300 a : Total pages 
272 
520 a : Description 
หนังสือเล่มแรกที่จะพาผู้อ่านเข้าสู่โลกของการสื่อสารบนเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงเทคโนโลยีต่างๆ ตั้งแต่การสื่อสารระยะสั้น ได้แก่ ไวไฟ (Wi-Fi) บลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth) ซิกบี (Zigbee) และเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลบน IPv6 (6LowPAN) รวมไปถึงการสื่อสารระยะไกล โดยใช้เทคโนโลยี Low Power Wide Area (LPWA) ได้แก่ NB-IoT และ LoRa นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแอปพลิเคชันที่ใช้ทำงานบนเทคโนโลยี IoT อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ยังได้นำผู้อ่านไปสู่โลกเทคโนโลยี 5G ในอนาคต เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะเกิดขึ้น 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น