BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL งบประมาณ

หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้นำไปใช้เพื่อประกอบการทำแผนธุรกิจและการตั้งงบประมาณและยังเป็นคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเสริมประสบการณ์ให้พร้อมเตรียมตัวที่จะก้าวขึ้นรับผิดชอบเป็นผู้บริหารที่มีความเข้าใจในวิธีบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการจัดทำงบประมาณและตัวอย่างการจัดทำงบประมาณซึ่งขึ้นจากประสบการณ์การทำงานและได้จัดเรียงลำดับขั้นตอนของเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจง่าย

Published date : Dec 24, 2019
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
จำนวนหน้า : 196
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ เหลือเพียง 1 เล่ม!
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL งบประมาณ 
300 a : Total pages 
196 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้นำไปใช้เพื่อประกอบการทำแผนธุรกิจและการตั้งงบประมาณและยังเป็นคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเสริมประสบการณ์ให้พร้อมเตรียมตัวที่จะก้าวขึ้นรับผิดชอบเป็นผู้บริหารที่มีความเข้าใจในวิธีบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการจัดทำงบประมาณและตัวอย่างการจัดทำงบประมาณซึ่งขึ้นจากประสบการณ์การทำงานและได้จัดเรียงลำดับขั้นตอนของเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจง่าย 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น