วารสารยางพารา ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

ปัจจุบัน พื้นที่ปลูกยางพาราลดลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกยางใหม่ เนื่องจากภาครัฐมีนโยบาย จำกัดพื้นที่ปลูกยางเพื่อควบคุมผลผลิตมิให้ออกสู่ตลาดมากเกินไป ซึ่งจะช่วยให้ราคายางมีเสถียรมากขึ้น ประกอบกับผลตอบแทนหรือราคายางไม่เป็นที่จูงใจให้เกษตรกรยึดการทำสวนยางเป็นอาชีพชาวสวนยาง ที่กล่าวมาข้างต้นจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้ว่า ในสถานะการณ์ดังเช่นปัจจุบัน จะทำอย่างไรเพื่อให้สวนยาง ยังคงเป็นแหล่งของรายได้ที่เพียงพอให้กับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นรายได้หลัก หรือรายได้เสริมก็ตาม คำตอบของคำถามข้างต้นก็คือ ให้ใช้หลักปฏิบัติทางเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือที่เรียกว่า GAP (Good Agricultural Practices) หรือ GMP (Good Manufacturing Practices) ในแง่ของอุตสาหกรรมยาง ตัวอย่างรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมของหลักปฏิบัติข้างต้น ได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อเรื่อง "จาก GAP สู่ GMP" ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 (ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับที่แล้ว) เป็น เรื่องของการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ซึ่งต้อง เริ่มต้นตั้งแต่การดูแลสวนยางก่อนและหลังกรีด การกรีดยางที่ถูกวิธี การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี รวมทั้งการ ขนส่งยางก้อนถ้วยไปยังจุดรวบรวมยาง ตอนที่ 2 (ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้) เป็นเรื่องของการผลิตยางเครพบาง มาตรฐาน GMP ซึ่งต้องใช้ ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP จึงจะได้ยางเครพที่มีคุณภาพดี มีสมบัติต่าง ๆ ของยางคงที่ มีความสม่ำเสมอ ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสียในโรงงาน

Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : 2019
สำนักพิมพ์ : การยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : วารสารยางพารา
จำนวนหน้า : 44
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ ไม่จำกัด
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารยางพารา ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561 
260 c : Date of publication 
2019 
260 b : Name of publisher 
การยางแห่งประเทศไทย 
300 a : Total pages 
44 
520 a : Description 
ปัจจุบัน พื้นที่ปลูกยางพาราลดลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกยางใหม่ เนื่องจากภาครัฐมีนโยบาย จำกัดพื้นที่ปลูกยางเพื่อควบคุมผลผลิตมิให้ออกสู่ตลาดมากเกินไป ซึ่งจะช่วยให้ราคายางมีเสถียรมากขึ้น ประกอบกับผลตอบแทนหรือราคายางไม่เป็นที่จูงใจให้เกษตรกรยึดการทำสวนยางเป็นอาชีพชาวสวนยาง ที่กล่าวมาข้างต้นจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้ว่า ในสถานะการณ์ดังเช่นปัจจุบัน จะทำอย่างไรเพื่อให้สวนยาง ยังคงเป็นแหล่งของรายได้ที่เพียงพอให้กับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นรายได้หลัก หรือรายได้เสริมก็ตาม คำตอบของคำถามข้างต้นก็คือ ให้ใช้หลักปฏิบัติทางเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือที่เรียกว่า GAP (Good Agricultural Practices) หรือ GMP (Good Manufacturing Practices) ในแง่ของอุตสาหกรรมยาง ตัวอย่างรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมของหลักปฏิบัติข้างต้น ได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อเรื่อง "จาก GAP สู่ GMP" ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 (ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับที่แล้ว) เป็น เรื่องของการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ซึ่งต้อง เริ่มต้นตั้งแต่การดูแลสวนยางก่อนและหลังกรีด การกรีดยางที่ถูกวิธี การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี รวมทั้งการ ขนส่งยางก้อนถ้วยไปยังจุดรวบรวมยาง ตอนที่ 2 (ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้) เป็นเรื่องของการผลิตยางเครพบาง มาตรฐาน GMP ซึ่งต้องใช้ ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP จึงจะได้ยางเครพที่มีคุณภาพดี มีสมบัติต่าง ๆ ของยางคงที่ มีความสม่ำเสมอ ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสียในโรงงาน 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น