วารสารยางพารา ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารยางพาราฉบับนี้ มีบทความทั้งหมด 4 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 2 เรื่อง และบทความทางวิชาการ 2 เรื่อง บทความวิจัยเรื่องแรก เป็นการศึกษาหาพ่อแม่พันธุ์ ยางที่ดี เพื่อที่จะใช้ปลูกร่วมกัน แล้วปล่อยให้มีการผสมพันธุ์ กันตามธรรมชาติ ได้เมล็ดพันธุ์ที่เรียกว่า เมล็ดพันธุ์ยาง สังเคราะห์ บทความวิจัยเรื่องที่สอง เป็นการศึกษาวิจัยการติดตา ยางในถุงเพาะชำโดยใช้ต้นกล้าที่มีอายุ 30 วัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลาการผลิตยางชำถุง สำหรับบทความทางวิชาการอีก 2 เรื่อง มีความน่า สนใจไม่ยิ่งหย่อนไปจากสองบทความที่ได้กล่าวมาแล้ว โดย บทความแรก เป็นแนวทางการปฏิบัติในการทำาให้ผลผลิตมี คุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและ ต่างประเทศ เป็นบทความที่กล่าวถึงโรคใบไหม้ของ ยางพาราที่ระบาดในประเทศอินโดนีเซียเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมี ผลทำให้ใบร่วง ผลผลิตลดลง

Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : 2018
สำนักพิมพ์ : การยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : วารสารยางพารา
จำนวนหน้า : 43
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ ไม่จำกัด
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารยางพารา ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 
260 b : Name of publisher 
การยางแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2018 
300 a : Total pages 
43 
520 a : Description 
วารสารยางพาราฉบับนี้ มีบทความทั้งหมด 4 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 2 เรื่อง และบทความทางวิชาการ 2 เรื่อง บทความวิจัยเรื่องแรก เป็นการศึกษาหาพ่อแม่พันธุ์ ยางที่ดี เพื่อที่จะใช้ปลูกร่วมกัน แล้วปล่อยให้มีการผสมพันธุ์ กันตามธรรมชาติ ได้เมล็ดพันธุ์ที่เรียกว่า เมล็ดพันธุ์ยาง สังเคราะห์ บทความวิจัยเรื่องที่สอง เป็นการศึกษาวิจัยการติดตา ยางในถุงเพาะชำโดยใช้ต้นกล้าที่มีอายุ 30 วัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลาการผลิตยางชำถุง สำหรับบทความทางวิชาการอีก 2 เรื่อง มีความน่า สนใจไม่ยิ่งหย่อนไปจากสองบทความที่ได้กล่าวมาแล้ว โดย บทความแรก เป็นแนวทางการปฏิบัติในการทำาให้ผลผลิตมี คุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและ ต่างประเทศ เป็นบทความที่กล่าวถึงโรคใบไหม้ของ ยางพาราที่ระบาดในประเทศอินโดนีเซียเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมี ผลทำให้ใบร่วง ผลผลิตลดลง 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น