วารสารยางพารา ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม- มีนาคม 2561

การทำสวนยางพารา มีอุตสาหกรรมเกิดขึ้น 2 ด้าน คือ อุตสาหกรรมน้ำยาง และ อุตสาหกรรมไม้ยางพารา โดยอุตสาหกรรมทั้ง 2 ด้านนี้ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีความเกี่ยวข้องกับผู้คน มากมาย หลากหลายอาชีพ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท จึงได้มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไม้ยางพารา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของการปลูกยางของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการแปรรูปไม้ยางพารา และการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของ โรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรผู้ที่ขายไม้ยางพารา ลานรับซื้อไม้ยางพารา และผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : 2018
สำนักพิมพ์ : การยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : วารสารยางพารา
จำนวนหน้า : 39
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ ไม่จำกัด
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารยางพารา ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม- มีนาคม 2561 
260 b : Name of publisher 
การยางแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2018 
300 a : Total pages 
39 
520 a : Description 
การทำสวนยางพารา มีอุตสาหกรรมเกิดขึ้น 2 ด้าน คือ อุตสาหกรรมน้ำยาง และ อุตสาหกรรมไม้ยางพารา โดยอุตสาหกรรมทั้ง 2 ด้านนี้ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีความเกี่ยวข้องกับผู้คน มากมาย หลากหลายอาชีพ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท จึงได้มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไม้ยางพารา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของการปลูกยางของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการแปรรูปไม้ยางพารา และการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของ โรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรผู้ที่ขายไม้ยางพารา ลานรับซื้อไม้ยางพารา และผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น