พลิกทุกข์ สู่สุขอย่างฉับพลัน

หนังสือ พลิกทุกข์ สู่สุขอย่างฉับพลัน นี้ ต้องการให้ผู้อ่านเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า "จิตที่ว่างเปล่า" คือสภาวะของจิตที่พ้นจากความคิดปรุงแต่ง คือการปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตน ซึ่งพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเรียกว่า "โลกธรรม" หรือ "โลกียธรรม" คือธรรมที่ว่าด้วยเรื่องราวทางโลกมนุษย์ ในการนำพาชีวิตของตนให้พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจ ตามหลักพุทธศาสนานั้น มิได้มีมรรควิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ประการใดอีกทั้งไม่มีวิธีปฏิบัติใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันทุกคนล้วนมี "พุทธภาวะ" อยู่แต่เดิมแล้ว จึงไม่แสวงหาพุทธะจากที่ไหนหรือจากใครอีก

Published date : Jul 13, 2017
สำนักพิมพ์ : นกฮูก
หมวดหมู่ : ศาสนา
จำนวนหน้า : 210
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ ไม่มีจำนวนหนังสือที่ว่าง
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
พลิกทุกข์ สู่สุขอย่างฉับพลัน 
300 a : Total pages 
210 
520 a : Description 
หนังสือ พลิกทุกข์ สู่สุขอย่างฉับพลัน นี้ ต้องการให้ผู้อ่านเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า "จิตที่ว่างเปล่า" คือสภาวะของจิตที่พ้นจากความคิดปรุงแต่ง คือการปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตน ซึ่งพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเรียกว่า "โลกธรรม" หรือ "โลกียธรรม" คือธรรมที่ว่าด้วยเรื่องราวทางโลกมนุษย์ ในการนำพาชีวิตของตนให้พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจ ตามหลักพุทธศาสนานั้น มิได้มีมรรควิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ประการใดอีกทั้งไม่มีวิธีปฏิบัติใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันทุกคนล้วนมี "พุทธภาวะ" อยู่แต่เดิมแล้ว จึงไม่แสวงหาพุทธะจากที่ไหนหรือจากใครอีก 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น