วารสารยางพารา ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560

วารสารยางพาราฉบับนี้ จัดเป็นฉบับพิเศษ เนื่องจากเนื้อหาทั้งเล่มเป็นเรื่องราวของพืชคลุมดิน เริ่ม ตั้งแต่เรื่องประโยชน์ของพืชคลุมที่ถูกมองข้าม ทำให้การ ปลูกพืชคลุมในสวนยางของเกษตรกรลดลงไปเรื่อยๆ จนแทบจะสูญหายไปจากวงการยางของไทย เรื่องถัดมา เป็นเรื่องของพืชคลุมพันธุ์ใหม่ แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใหม่ สำหรัประเทศผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราใน อินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ไม่ต้องกล่าวถึงอินเดีย เนื่องจากเป็นถิ่นกำเนิดของพืชคลุมพันธุ์ใหม่นี้ สำหรับ มาเลเซีย ได้นำเข้าจากอินเดียมาปลูกเป็นพืชคลุมในสวน ปาล์มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 (ผ่านมา 25 ปีแล้ว) และ ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง สวนยางหรือสวนปาล์มน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ แต่ สำหรับประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ค่อยเป็น ที่รู้จัก หรือมีการใช้ประโยชน์จากพืชคลุมชนิดนี้กันน้อย มาก

Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : 2017
สำนักพิมพ์ : การยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : วารสารยางพารา
จำนวนหน้า : 48
ลำดับความนิยม :
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารยางพารา ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560 
260 b : Name of publisher 
การยางแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2017 
300 a : Total pages 
48 
520 a : Description 
วารสารยางพาราฉบับนี้ จัดเป็นฉบับพิเศษ เนื่องจากเนื้อหาทั้งเล่มเป็นเรื่องราวของพืชคลุมดิน เริ่ม ตั้งแต่เรื่องประโยชน์ของพืชคลุมที่ถูกมองข้าม ทำให้การ ปลูกพืชคลุมในสวนยางของเกษตรกรลดลงไปเรื่อยๆ จนแทบจะสูญหายไปจากวงการยางของไทย เรื่องถัดมา เป็นเรื่องของพืชคลุมพันธุ์ใหม่ แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใหม่ สำหรัประเทศผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราใน อินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ไม่ต้องกล่าวถึงอินเดีย เนื่องจากเป็นถิ่นกำเนิดของพืชคลุมพันธุ์ใหม่นี้ สำหรับ มาเลเซีย ได้นำเข้าจากอินเดียมาปลูกเป็นพืชคลุมในสวน ปาล์มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 (ผ่านมา 25 ปีแล้ว) และ ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง สวนยางหรือสวนปาล์มน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ แต่ สำหรับประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ค่อยเป็น ที่รู้จัก หรือมีการใช้ประโยชน์จากพืชคลุมชนิดนี้กันน้อย มาก 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น