วารสารยางพารา ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559

ในการประกอบอาชีพทำสวนยาง รัฐบาลที่ผ่าน มาได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมตัวกันจัดตั้ง เป็นสหกรณ์กองทุนสวนยางมาตั้งแต่ปี 2537 มีจำนวน ทั้งสิ้น 637 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันดำเนินการได้เพียงไม่ เกินร้อยละ 50 ที่เหลือปิดกิจการ เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินงานในเชิงธุรกิจได้ ส่วนโรงงานยางแผ่นรมควันที่ เหลืออยู่และยังคงดำเนินการในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยัง ผลิตยางคุณภาพไม่สม่ำเสมอ หรือผลิตยางที่มีคุณภาพ ต่ำกว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 มากกว่าร้อยละ 40 สาเหตุที่ เป็นเช่นนี้เนื่องจากขาดระบบการจัดการที่ดี ขาดความรู้ ทางวิชาการ และไม่ได้รับการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมอย่าง แท้จริง

Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : 2016
สำนักพิมพ์ : การยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : วารสารยางพารา
จำนวนหน้า : 45
ลำดับความนิยม :
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารยางพารา ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559 
260 b : Name of publisher 
การยางแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2016 
300 a : Total pages 
45 
520 a : Description 
ในการประกอบอาชีพทำสวนยาง รัฐบาลที่ผ่าน มาได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมตัวกันจัดตั้ง เป็นสหกรณ์กองทุนสวนยางมาตั้งแต่ปี 2537 มีจำนวน ทั้งสิ้น 637 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันดำเนินการได้เพียงไม่ เกินร้อยละ 50 ที่เหลือปิดกิจการ เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินงานในเชิงธุรกิจได้ ส่วนโรงงานยางแผ่นรมควันที่ เหลืออยู่และยังคงดำเนินการในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยัง ผลิตยางคุณภาพไม่สม่ำเสมอ หรือผลิตยางที่มีคุณภาพ ต่ำกว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 มากกว่าร้อยละ 40 สาเหตุที่ เป็นเช่นนี้เนื่องจากขาดระบบการจัดการที่ดี ขาดความรู้ ทางวิชาการ และไม่ได้รับการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมอย่าง แท้จริง 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น